Īsumā par manu darbu

Pirms turpinu stāstu par savu ceļojumu uz ASV, vēlos īsumā pastāstīt par savu darbu, kā dēļ es turp braucu. 

Es jau ilgstoši, kopš vidusskolas-studiju gadiem, darbojos biedrībā Bērnu Vides skola (BVS), kas izveidota 1989. gadā ar mērķi pilnveidot izglītības sistēmu, sekmējot vides izglītības iekļaušanu skolā. To mēs darām, koordinējot dažādus projektus, gan nacionāla, gan starptautiska mēroga, rezultātā izstrādāti mācību un metodiskie materiāli skolotājiem dažādu vides problēmjautājumu integrēšanai mācību saturā, organizēti mācību kursi skolotājiem, pasākumi skolēniem un plašākai, ar formālās izglītības sistēmu nesaistītai publikai. Virsmērķis, kas mūs vieno ar citām vides un izglītības organizācijām, ir veicināt sabiedrības izpratni par vides problēmjautājumiem, to ietekmi uz sabiedrību un ikvienu indivīdu, un šo problēmu iespējamajiem risinājumiem.

Viens no ilgstošākajiem BVS darbības virzieniem ir starptautiskās vides izglītības un zinātnes programmas GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit Environment) koordinēšana Latvijā. Tās ietvaros skolēni sadarbībā ar zinātniekiem pēta globālas vides problēmas, veicot atmosfēras, ūdeņu, augsnes un zemsedzes pētījumus, un veido vienotu datu bāzi internetā www.globe.gov. Tā darbojas kopš 1995. gada, šobrīd tajā piedalās jau vairāk nekā 31 tūkstotis skolu no 120 pasaules valstīm, līdz šim apkopoti vairāk nekā 152’000’000 dažādu mērījumu. Latvija šai programmā piedalās kopš 1999. gada, šobrīd tajā vairāk vai mazāk aktīvi iesaistījusies 31 skola.

Kopš es pagājušogad pārņēmu šīs programmas koordinatora amatu, manos darba pienākumos ietilpst:

  • ikdienas saziņa gan ar skolām, gan ar starptautisko koordinācijas centru (atrodas ASV) un reģionālo koordinācijas centru (atrodas Prāgā, Čehijā);
  • organizēt mācību seminārus skolotājiem, izglītojot par GLOBE pētījumu metodoloģiju un citiem ar programmu saistītiem jautājumiem;
  • popularizēt GLOBE programmu un sabiedrisko vides zinātni;
  • organizēt sadarbību ar citām nevalstiskajām, izglītības, zinātniskajām un citām organizācijām;
  • piedalīties un pārstāvēt Latviju starptautiskos GLOBE pasākumos un valstu koordinatoru sanāksmēs, un tieši to es darīju GLOBE ikgadējā konferencē ASV;
  • kā arī citi GLOBE programmas sekmīgai norisei nepieciešami darbi.

Programmas koordinēšana, ko apmaksā Izglītības un zinātnes ministrija, ir dažas dienas mēnesī. Taču ar to vien programma tikai veģetētu pusdzīvā stāvoklī (tā tas notiek arī dažās citās valstīs, piemēram, Īrijā GLOBE atsāka darboties pagājušogad pēc tam, kad tika piesaistīts jauns koordinators), tādēļ pārējos tās sekmīgai īstenošanai nepieciešamos pasākumus mēs organizējam, piesaistot finansējumu no citiem avotiem, visbiežāk Latvijas vides fonda (LVAF), Sabiedrības integrācijas fonda (SIF), Erasmus+ vai ASV vēstniecības Latvijā mazo grantu projektu konkursos. Tas ietver arī krietnu daļu neapmaksāta darba, rakstot projektu pieteikumus (kur es personīgi šobrīd iesaistos ļoti nelielā apjomā) un atskaitoties par to īstenošanu.

Es piedalos vēl divos lielos projektos. Projektā “Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā”, kas beidzas šogad, sadarbojoties vides un biznesa organizācijām un skolām no 8 Eiropas valstīm izstrādāti un izmēģināti mācību un metodiskie materiāli videi draudzīgas aprites ekonomikas ideju iekļaušanai skolu mācību programmās. Pagājušogad decembrī sāktā projekta “Dabaszinātnes pilsētā” mērķis ir izstrādāt praktiskas uz skolēnu pētniecisko izziņu balstītas mācību nodarbības dabaszinātņu apguvei, kas balstītas uz reāliem ikdienas piemēriem un izmanto pilsētas vidi kā mācību laboratoriju. Arī šai projektā centrālā ideja ir aprites ekonomikas koncepts.

Man patīk iespēja strādāt ar tēmām, kas man interesē un šķiet svarīgas – vide, izglītība un ilgtspējīga attīstība, iespēja šīs tēmas iepazīt no dažādiem aspektiem, katrā projektā pētot un radot jaunas idejas, praktiski īstenot pakāpeniskas pārmaiņas mūsu sabiedrībā un vidē, pastāvīgi mācīties un apgūt jaunas prasmes. Darbs projektos liek aktīvi strādāt, attīstot un īstenojot jaunas idejas. Ne mazāk svarīgs aspekts ir arī starptautiskā sadarbība un iespēja ceļot un iepazīt citas valstis un kultūras. Arī politikā es esmu iesaistījies tieši tādēļ, ka tā ir iespēja īstenot idejas valsts un sabiedrības dzīves uzlabošanai.


Šis ieraksts tika publicēts I.1.1. Vides izglītība ar birkām , , , , , , , , . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.